आपल्या विभागात/ कक्षात कार्यरत असलेल्या शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या सन २०१३-१४ या वर्षातील प्राप्तीबाबत आयकर परिगणना करण्याकरिता आवश्यक माहिती विहीत नमुन्यात पाठविण्याबाबत

 

 

Click here for Download the Proforma

 
     
  Uploaded on 07 October, 2013